Πιστοποίηση Προϊόντων

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι ο πρώτος μη κρατικός φορέας που παρέχει σήμα ποιότητας για ηλεκτρολογικό υλικό (ρευματοδότες και ρευματολήπτες), τo οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση του προϊόντος από το υπουργείου ανάπτυξης ώστε να κυκλοφορήσει στην αγορά. Τα προϊόντα που πιστοποιούμε είναι (ενδεικτικά):

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης (ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ρευματοδότες και ρευματολήπτες κ.λπ), Φωτιστικά σώματα, Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης, Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών, Σύστημα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων, Ιστοί φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας, Διακόπτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί ραδιοεξοπλισμό ώς προς την συμμόρφωση του με την οδηγία RED (2014/53/EU). Ενδεικτικά συσκευές που πιστοποιούμε είναι:

Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX), Χειρόφερτοι, κινητοί και σταθεροί ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέκτες VHF εδάφους για την αεροναυτική κινητή υπηρεσία VHF που χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους, Εμπορικά διαθέσιμος ραδιοεξοπλισμός ραδιοερασιτεχνών

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί δομικά προϊόντα ώς προς την συμμόρφωση τους με τον κανονισμό CPR 305/2011. Ενδεικτικά συσκευές που πιστοποιούμε είναι

Συσκευές θέρμανσης με στερεά καύσιμα – Σόμπες – Ενεργειακά τζάκια
Φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας
Ελεγκτές φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί εξοπλισμό ώς προς την συμμόρφωση του με την οδηγία EMC (2014/30/EU). Ενδεικτικά συσκευές που πιστοποιούμε είναι¨Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι, Μηχανοκίνητες θύρες για πεζούς, Συστήματα συναγερμού – Εξαρτήματα συναγερμού για πυρκαγιά, παρείσδυση, συγκράτηση, CCTV, ελέγχου πρόσβασης και προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων, Ηλεκτρονικά ταξίμετρα

LABenergy efficiency & LABgreen

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. δημιούργησε δύο νέα σήματα πιστοποίησης προϊόντων πληροφορικής.

LABenergy

Το σήμα LABenergy που πιστοποιεί την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πέραν των υποχρεωτικών ορίων, για προϊόντα πληροφορικής, βοηθώντας τους καταναλωτές να επιλέξουν από την πληθώρα των προσφερόμενων στην αγορά, το προϊόν που καλύπτει μεν τις ανάγκες αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί την σύγχρονη τάση για ορθολογικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μπορείτε να δείτε τις απαιτήσεις για υπολογιστές εδώ και για τις οθόνες εδώ.

LABgreen

Το LABgreen είναι το πρώτο ελληνικό οικολογικό σήμα στον τομέα των προϊόντων πληροφορικής, η σήμανση ενός προϊόντος και η εγγραφή στο σχετικό μητρώο, πιστοποιεί ότι, πέραν της κατανάλωσης ενέργειας, σε όλη την διαδικασία κατασκευής του έχουν τηρηθεί αυστηροί κανόνες για την χρήση και την ανακύκλωση υλικών και εξαρτημάτων, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της συσκευής και συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.
Μπορείτε να δείτε τις απαιτήσεις εδώ.

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης

Τι είναι
Είναι ένα διαδεδομένο διεθνές πρότυπο,το οποίο βοηθάει στο να οριστούν απαιτήσεις που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να λειτουργεί σωστά.

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξάρτητα απο τον τύπο την δραστηριότητα ή το προϊόν και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Οφέλη συστήματος
Αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, εντοπίζει τον δυνητικό κίνδυνο έγκαιρα και δίνει ευκαιρία βελτίωσης. Επίσης δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερου ανταγωνισμού.

Τι είναι
Είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο δημιουργεί ένα πλαίσιο αναγνώρισης,αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών μιας επιχείρησης ή οργανισμού με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της.

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από τον τύπο το μέγεθος ή το αντικείμενο που παρέχει .

Οφέλη συστήματος
Βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοση, εξοικονομεί τους πόρους της επιχείρησης, μειώνει το κόστος λειτουργίας και βοηθάει στην πρόληψη ρύπανσης.

Τι είναι
Είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος σε συνδιασμό με τις απαιτήσεις του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control
Points) του codex Alimentairius,, ώστε να βελτιώνεται η ασφάλεια και ποιότητα της επιχείρισης– βιομηχανία τροφίμων .

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται από μικρές μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την μεταποίηση,μεταφορά,αποθήκευση έως και την λιανική και διάθεση των προϊόντων προς τον καταναλωτή.

Οφέλη συστήματος
Στόχος του είναι η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και ο εντοπισμός αστοχιών. Έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί στον καταναλωτή το αίσθημα της ασφάλειας των τροφίμων και εμπιστοσύνης και έτσι βοηθά ανοίγοντας δρόμο σε νέες αγορές όπως οι εξαγωγές .

Πιστοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων

Τι είναι
Το σύστημα κατάταξης περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των υφιστάμενων και των νέων ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων.

Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 219/08-01-2015 από το Ξ.Ε.Ε. βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σύστημα κατάταξης αφορά όλες τις μονάδες καταλυμάτων, νέων και υφισταμένων.

Οφέλη συστήματος
Η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων είναι υποχρεωτική για τη νόμιμη λειτουργία τους. Επίσης τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια κατάταξης προσφέρουν στους ιδιοκτήτες αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος τους και συνακόλουθα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης των τουριστών πελατών απέναντί τους.

Προαιρετικά κριτήρια για την απόκτηση περισσότερων μορίων

Για τα Ξενοδοχεία:

  • Εφαρμογή συστήματος ISO 9001 -100 μόρια
  • Εφαρμογή συστήματος ISO 14001 – 200 μόρια
  • Εφαρμογή συστήματος ISO 22000 – 200 μόρια
  • Βεβαίωση HACCP – 100 μόρια
  • «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ – 250 μόρια

Ελληνικό Πρωινό

Τι είναι
Το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» έχει αναπτυχθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται από τα ξενοδοχεία με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σύστημα κατάταξης αφορά όλες τις μονάδες καταλυμάτων, νέων και υφισταμένων.

Οφέλη συστήματος
Η χορήγηση σήματος «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί άλλο ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς ο γαστρονομικός πλούτος της Ελλάδας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος. Επίσης, το «Ελληνικό Πρωινό» έχει ενταχθεί στο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων ως βαθμολογούμενο κριτήριο (250 μόρια για τα Ξενοδοχεία -κριτήριο 10.5).

Πιστοποίηση ANTI-COVID

Τι είναι
Είναι ένα σήμα πιστοποίησης που δημιουργήθηκε από την Labor S.A.  σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την δύσκολή αυτή περίοδο που διανύσαμε και διανύουμε όλοι μας. Η Labor θέλησε να σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις και να εξασφαλίσει στους πελάτες της ένα σύστημα, με τις οδηγίες της κυβέρνησης  ενάντια στον SARS-CoV-2.

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξάρτητα απο τον τύπο την δραστηριότητα ή το προϊόν και τις υπηρεσίες που παρέχει όπως:

  • Βιομηχανίες και κατασκευαστικές εταιρίες
  • Χώρους εστίασης: Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία κ.α.
  • Χώρους συναθροίσεων (σχολεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια, γυμναστήρια κ.α.)
  • Εμπορικά καταστήματα

Οφέλη συστήματος

Αύξηση της ασφάλεια στην λειτουργία της επιχείρησης σας από τον εργαζόμενο/συνεργάτη έως και τον πελάτη .Αύξηση εμπιστοσύνης πελατών προς την επιχείρηση  καθώς και την ικανοποίηση τους.