Δοκιμές Προϊόντων – CE

H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήµανση για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων και υποδηλώνει τη συµµόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Η σήµανση CE μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα προϊόν εάν εµπίπτει στο φάσµα εφαρµογής τουλάχιστον µίας εκ των 22 οδηγιών νέας προσέγγισης της ΕΕ. Δίχως τη σήµανση CE, κι εποµένως δίχως να συµµορφώνεται ένα προϊόν µε όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ. Από την άλλη, εάν το προϊόν εκπληρώνει τα προβλεπόµενα από τις οδηγίες που το αφορούν, τότε καµία χώρα της ΕΕ δεν µπορεί να απαγορεύει, να περιορίζει ή να παρακωλύει την κυκλοφορία του στο έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η σήµανση CE θεωρείται και ως το εµπορικό διαβατήριο των προϊόντων. Η σήµανση CE, δεν είναι σήµα ποιότητας αλλά αναφέρεται περισσότερο στην ασφάλεια παρά στην ποιότητα του προϊόντος. Τα περισσότερα σήµατα ποιότητας των προϊόντων είναι εθελοντικά για τους παραγωγούς σε αντίθεση µε τη σήµανση CE, που είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρµογή. Το CE υποδεικνύει συµµόρφωση µε Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, και διαπιστώνεται µε την τήρηση καθαρών και διακεκριµένων διαδικασιών που επονοµάζονται «διαδικασίες επιβεβαίωσης συµµόρφωσης». Για τα περισσότερα είδη προϊόντων η τοποθέτηση της σήμανσης CE προϋποθέτει την ύπαρξη του Τεχνικού Φακέλου του προϊόντος, βασικό κομμάτι του οποίου είναι οι Εκθέσεις Δοκιμών.

Δοκιμές Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Η οδηγία χαμηλής τάσης (Low Voltage Directive) 2014/35/EU εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανό­μενη μεταξύ 50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα. Με την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίες διασφαλίζεται το απαιτούμενο βασικό επίπεδο ηλεκτρικής ασφάλειας των συσκευών. Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται δοκιμές τύπου σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ Standards) που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία. Ενδεικτικά οι δοκιμές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των περισσότερων εναρμονισμένων προτύπων είναι: Διηλεκτρική αντοχή, Αντίσταση γείωσης, Αντίσταση μόνωσης, Μέτρηση ρευμάτων διαρροής, Αντοχή σε επιφανειακά ρεύματα, Δοκιμές μονωτικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κλπ.

Δοκιμές Ενεργειακής Απόδοσης

Η οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign Directive) 2009/125/EK εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, με σκοπό τον περιορισμό των περι­βαλλοντικών επιπτώσεων και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω καλύτερου σχεδιασμού. Στο εργαστήριο μας λειτουργούν τρείς θάλαμοι για την μέτρηση ενεργειακής απόδοσης οικιακών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων αποθήκευσης ζεστού νερού, έμμεσα θερμαινόμενων θερμοσιφώνων αποθήκευσης ζεστού νερού (boiler), ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού στιγμιαίας θέρμανσης (ταχυθερμοσίφωνες), επαγγελματικών ερμάρων αποθήκευσης (επαγγελματικών ψυγείων) και αεροκουρτινών.

Περιβαλλοντικές Δοκιμές

Με τις περιβαλλοντικές δοκιμές αξιολογείται η απόδοση του εξοπλισμού υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες ή/και μεγάλες και γρήγορες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, πολύ υψηλή ή χαμηλή υγρασία.. Στους περιβαλλοντικούς θαλάμους της εταιρίας μας μπορούν να πραγματοποιηθούν μια ευρεία γκάμα περιβαλλοντικών δοκιμών όπως: Δοκιμή Cab: Υγρή Θερμότητα, steady state, Δοκιμές Ab, Ad, Ae: χαμηλή θερμοκρασία, Δοκιμές Na, Nb and Nc: Μεταβολή της θερμοκρασίας, Δοκιμή Z/AD: Σύνθετος Θερμοκρασιακός/Υγρασιακός κύκλος, Δοκιμή Db:
Κυκλική Υγρή Θερμότητα, Έλεγχος προστασίας από διείσδυση νερού και στερεών σωμάτων και σωματιδίων (IP Code), Έλεγχος προστασίας από κρούση
(ΙΚ code), Ακουστικές μετρήσεις

Δοκιμές Ακουστικών και ηλεκτροακουστικών χαρακτηριστικών

Σύμφωνα με την τον Κανονισμό 2017/1369 είναι υποχρεωτική η σήμανση του εκπεμπόμενου θορύβου (LwA) σε ένα πλήθος συσκευών και μηχανημάτων επαγγελματικής και οικιακής χρήσης.Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( EN Standards) που παρέχουν τεκμήριο επίδοσης ή συμμόρφωσης με τις εφαρμοζόμενες οδηγίες και κανονισμούς.

Εκτός από τις μετρήσεις εκπεμπόμενου θορύβου το εργαστήριο μας έχει την δυνατότητα να εκτελέσει μετρήσεις θορύβου σε χώρους εργασίας και δημόσιους καθώς και μετρήσεις ακουστικών και ηλεκτροακουστικών χαρακτηριστικών σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Η οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive) 2014/30/EU εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή. Η εταιρία μας, μέσω της συνεργασίας της με διαπιστευμένα εργαστήρια, παρέχει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα.

Δοκιμές RoHS

Η Οδηγία RoHS 2011/65/EU ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (στοιχεία όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, το χρώμιο, το PBB και ο επιβραδυντής καύσης PBDE) πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικώς ορθής ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ. Η εταιρία μας παρέχει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία και όπου απαιτείτε, μέσω της συνεργασίας της με διαπιστευμένα εργαστήρια, παρέχει χημικές αναλύσεις.

Φωτογραφικό Υλικό