Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

Η ΛΑΜΠΟΡ ως φορέας πιστοποίησης αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων ή ενεργών πελατών, προμηθευτών, εργαζόμενων ή γενικά συνεργαζόμενων τρίτων.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
 2. Ποια δεδομένα συλλέγονται
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Πιστοποίησης, συλλογής στοιχείων από πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους, στα πλαίσια της επικοινωνίας, υποστήριξης ή πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της.
 3. Επεξεργασία δεδομένων
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, βάση της εκάστοτε υπογεγραμμένης σύμβασης:

  • Για την διαχείριση δεδομένων και στοιχείων στα πλαίσια των υπηρεσιών πιστοποίησης, επιθεώρησης και δοκιμών
  • Για την πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες και τα έργα της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. καθώς και απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματα, προτάσεις και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών της εταιρίας
  • Για λόγους εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.
  • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.
 4. Αρχές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. εφαρμόζει τις δέκα αρχές επεξεργασίας του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ οι οποίες είναι η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, ο περιορισμός σκοπού, η ελαχιστοποίηση δεδομένων, η ακρίβεια, ο περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η λογοδοσία.
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. επίσης προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ δικαιώματα ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον κανονισμό 2016/679/ΕΕ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.
 5. Τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας, όπως:

  • όταν καλείτε αριθμούς επικοινωνίας, όταν στέλνετε e-mail ή συμπληρώνετε αίτηση για προσφορά υπηρεσίας
  • στα πλαίσια της υλοποίησης επιθεωρήσεων, δοκιμών ή πιστοποιήσεων
  • όταν στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. ενός πιστοποιητικού).

  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. δε χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της.

 6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. ζητάει τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των υπηρεσιών της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη για Φορείς Πιστοποίησης αλλά και τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα καταστρέφει. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στην περίπτωση που επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων
 7. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
  Κατά κανόνα η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον νομοθεσία ή όταν επιβάλλεται για να ολοκληρωθεί μία υπηρεσία και να εκπληρωθούν αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι εποπτικοί ή κρατικοί φορείς, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), κατά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για Φορείς Πιστοποίησης ή/και για την αποτροπή έκνομων ενεργειών (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).
 8. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
  Στη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.
  Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. διαθέτει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και εκπαίδευση προσωπικού. Το προσωπικό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρεί εχεμύθεια, να μη στέλνει σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρίας, να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.
 9. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
  Η ιστοσελίδα της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες διάφορων φορέων. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε., συνεπώς η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων.
 10. Ερωτήσεις και σχόλια
  Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν ακολουθούμε τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

  • Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 84, Τ.Κ.:153 51, Παλλήνη
  • Τηλέφωνο: 210 6033377
  • E-mail: labor@labor.gr

  Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν ακολουθούμε τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

  • Αιτηθείτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσάς κατέχει η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.
  • Διορθώσετε ή Τροποποιήσετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με εσάς κατέχει η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.
  • Διαγράψετε οποιαδήποτε σχετική με εσάς πληροφορία κατέχει η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.
 11. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε από τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. στις 20/05/2018 και ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.