Αξιοπιστία στην πιστοποίηση

Σήμα ποιότητας LABOR

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι ο πρώτος μη κρατικός φορέας που παρέχει σήμα ποιότητας για ηλεκτρολογικό υλικό (ρευματοδότες και ρευματολήπτες), τo οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση του προϊόντος από το υπουργείου ανάπτυξης ώστε να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Για να αναζητήστε πιστοποιητικά, πατήστε Εδώ

Σύνολα πιστοποιητικών
Εκδοθέντα 160
Ανακληθέντα 8
Σε εκκρεμότητα 0

Προϊόντα που πιστοποιούμε

  • Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση
  • Διακόπτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Συσκευές θέρμανσης με στερεά καύσιμα - Σόμπες - Ενεργειακά τζάκια
  • Φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας
  • Ιστοί φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας
  • Ελεγκτές φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας
  • Τερματικός εξοπλισμός επικοινωνιών και ραδιοεξοπλισμός (έκφραση γνώμης)

Για πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιημένα προϊόντα, επικοινωνήστε με την ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

Σήµανση CE

H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήµανση για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων. Yποδηλώνει δε, συµµόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Η σήµανση CE μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα προϊόν εάν εµπίπτει στο φάσµα εφαρµογής τουλάχιστον µίας εκ των 22 οδηγιών νέας προσέγγισης της ΕΕ. Δίχως τη σήµανση CE, κι εποµένως δίχως να συµµορφώνεται ένα προϊόν µε όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ. Από την άλλη, εάν το προϊόν εκπληρώνει τα προβλεπόµενα από τις οδηγίες που το αφορούν, τότε καµία χώρα της ΕΕ δεν µπορεί να απαγορεύει, να περιορίζει ή να παρακωλύει την κυκλοφορία του στο έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η σήµανση CE θεωρείται και ως το εµπορικό διαβατήριο των προϊόντων. Η σήµανση CE, δεν είναι σήµα ποιότητας. Κατά πρώτον, αναφέρεται περισσότερο στην ασφάλεια παρά στην ποιότητα του προϊόντος. Κατά δεύτερον, τα περισσότερα σήµατα ποιότητας των προϊόντων είναι εθελοντικά για τους παραγωγούς σε αντίθεση µε τη σήµανση CE, που είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρµογή. Το CE υποδεικνύει συµµόρφωση µε Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, και διαπιστώνεται µε την τήρηση καθαρών και διακεκριµένων διαδικασιών που επονοµάζονται «διαδικασίες επιβεβαίωσης συµµόρφωσης».

Η Διοίκηση της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. δεσμεύεται για:

  • την τήρηση της αμεροληψίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της
  • την ανεξαρτησία της από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση της
  • την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στις υπηρεσίες της ΛΑΜΠΟΡ, χωρίς διακρίσεις

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων και άλλων τυποποιητικών εγγράφων. Η σήμανση CE αποτελεί, ένδειξη ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων οδηγιών και ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στις οδηγίες.

Τι είναι η σήμανση CE;

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες ΕΖΕΣ Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν) φέρνει τεράστια οφέλη στους καταναλωτές. Όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, οι καταναλωτές περιμένουν, φυσικά, να είναι ασφαλή τα προϊόντα που αγοράζουν.

Με τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε ειδική νομοθεσία για την ασφάλεια για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Η νομοθεσία αυτή υπερβαίνει τις γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται όλα τα προϊόντα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, οι κατασκευαστές πρέπει να προβαίνουν σε ρητή δήλωση ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν. Οι εισαγωγείς πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις απαιτούμενες για τη δήλωση ενέργειες, ενώ οι διανομείς πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή και να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν είναι ασφαλή.

Πώς λειτουργεί το σύστημα;

Όπως προαναφέρθηκε, οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας. Και αυτό το επιτυγχάνουν, για παράδειγμα, αξιολογώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους και πραγματοποιώντας δοκιμές σε δείγματα του προϊόντος . Κατόπιν, πρέπει να τοποθετούν στο προϊόν τη σήμανση (από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής )

Γιατί έχει υιοθετηθεί η σήµανση CE από την ΕΕ;

Η διαδικασία της σήµανσης CE έχει δηµιουργηθεί κυρίως για:

1. Την εναρµόνιση των διάφορων εθνικών κανονισµών για τα καταναλωτικά και βιοµηχανικά προϊόντα στην κράτη – µέλη της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η πολιτική της Ενιαίας Αγοράς.
2. Να επιφέρει εξοικονόµηση κόστους στους παραγωγούς αφού θα έχουν να νοιάζονται για λιγότερες πιστοποιήσεις των προϊόντων τους,
3. Να βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων,
4. Να παρέχει στους δηµόσιους φορείς µία ενιαία διαδικασία που να µπορεί να ελέγχεται.